POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§1. Administrator danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) jest Karol Woźniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Karol Woźniak Design pod  adresem ul. Kotsisa 8b lok. 65, 03-307 Warszawa, NIP: 7010987827, REGON: 386366220. 
 2. Kontakt z administratorem danych: hello@uxclassroom.com. 
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego  z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do  danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia  umowy z administratorem danych. 
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnych do prawidłowego  świadczenia usług lub podjęcia czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

a) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego, na podstawie  zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w  związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na  podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub  potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust.  1 lit f RODO); 

e) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na  zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem  administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

f) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Portalu internetowego i usług, z  których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit.  f RODO); 

g) marketingowych, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa  się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich 

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty  współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której  dane dotyczą.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również  podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np.  podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe). 
 3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie  obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym  organom lub instytucjom państwowym.  
 4. Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia ruchu na  stronie internetowej mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem  Gospodarczym, np. do Google LLC lub Meta Platforms Inc. Jako właściwy środek ochrony danych,  administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami  tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://commission.europa.eu/law/law topic/data-protection_en. 

§4. Okres przechowywania danych osobowych 

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której  dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń  związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez  czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych (np.  faktury) przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości. 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10,  jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych. 
 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 3 lat,  chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być  kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą. 

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 
 2. a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli  dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania  następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o  odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie  przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 
 3. b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym  pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej  wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 
 4. c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe  lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
 5. d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już  podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17  RODO);
 6. e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18  RODO), gdy:  
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający  administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu,  żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie  uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której  dane dotyczą; 
 1. f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie  nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła  administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są  przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli  dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 
 2. g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie  uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec  profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą,  lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby,  której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany  zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). 
 3. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,  wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim  zakresie chce skorzystać. 
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych w Warszawie. 

§6. Profilowanie 

 1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega  na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych  preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą  spersonalizowanej oferty. 
 2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której  dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw  wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych. 

§7. Google Analytics 

 1. Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. z  siedzibą w USA. 
 2. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony  internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są  przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie ze strony przez użytkowników w celu przygotowania raportów  na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu  na rzecz podmiotu zlecającego. 
 3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej. 4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki;  jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto użytkownicy mogą  uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do ich  korzystania z serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google,  pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 4. W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych  związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w przeglądarce, która jest  dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

§8. Piksel Facebook 

 1. Administrator korzysta z Piksel Facebook, narzędzia analitycznego, które pomaga mierzyć skuteczność reklam  na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. 
 2. Administrator korzysta z narzędzia Piksel Facebook w celu kierowania do Klienta spersonalizowanych reklam  w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Podstawę prawną dla  korzystania z narzędzia Piksel Facebook przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

POLITYKA COOKIES 

 1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach  cookies. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które  przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron  internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich  dostęp jest Karol Woźniak Design. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji  korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie  użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych  potrzeb; 
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron  internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
  • c) utrzymanie sesji użytkownika. 
 5. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  • a) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu  wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki  internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez  czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika; 
  • b) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np.  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach  Portalu; 
  • c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć  w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu; 
  • d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron  internetowych Portalu; 
  • e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i  personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego  pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka  internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.  Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te  mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu  użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.

Postaram się odpowiedzieć w ciągu kilku godzin. Miłego dnia :-)

Napisz wiadomość

Odpisuję w ciągu kilku godzin. Użyj formularza lub napisz ze swojej skrzynki na: kontakt@uxclassroom.com

Twoje dane są bezpieczne i przetwarzamy je zgodnie z naszą Polityką prywatności.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Zobacz bezpłatne szkolenie

Wpisz imię oraz e-mail, aby zobaczyć bezpłatne wideo.

Twoje dane są bezpieczne i przetwarzamy je zgodnie z naszą Polityką prywatności. Jeżeli nie chcesz zapisywać się do newslettera, możesz kupić dostęp do nagrania za 499 zł brutto, pisząc na adres kontakt@uxclassroom.com

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Request full syllabus

We will send our UX/UI Bootcamp details to your mailbox.

By submitting you accept our Privacy Policy.

Aplikacja na szkolenie UX/UI

Aplikacja nie jest wiążąca

Po rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia wyślemy informację zwrotną i odpowiemy na ewentualne pytania. Szkolenie opłacisz, gdy potwierdzimy Twoje miejsce w szkoleniu.