Regulamin świadczenia usług 

Portal internetowy dostępny pod adresem https://www.uxclassroom.com/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach  określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”). 

Dane kontaktowe Usługodawcy: 

 1. a) numer telefonu: +48 517 972 803, 
 2. b) adres e-mail: hello@uxclassroom.com. 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i  obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego  użytkownika Portalu. 

 • 1. Definicje 
 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://www.uxclassroom.com/. 
 2. Usługodawca – Karol Woźniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Karol Woźniak Design pod adresem ul.  Kotsisa 8b lok. 65, 03-307 Warszawa, NIP: 7010987827, REGON: 386366220, wpisany do rejestru przedsiębiorców  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 3. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę. 
 3. Usługa – usługi świadczenie elektronicznie za pośrednictwem Portalu. 
 4. Usługa Płatna – usługa świadczona przez Usługodawcę odpłatnie zgodnie z zamówieniem Użytkownika, w szczególności  kursy programowania prowadzone w formie online. 
 5. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o  usługach i promocjach Usługodawcy. 
 • 2. Postanowienia ogólne 
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych  w Regulaminie. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi  przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług, w tym Usług Płatnych oznacza zapoznanie się przez Użytkownika z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności. Użytkownik składający zamówienie na Usługę Płatną zobowiązany  jest do złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu za pomocą funkcjonalności dostępnej w trakcie składania  zamówienia (okienko wyboru).  
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik  wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji  usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu.  Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w  oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik  zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności  poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń. 
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione  osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i  ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie  korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu. 
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 • 3. Ogólne warunki świadczenia usług 
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów, aktualności oraz innych informacji  zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 2. Usługodawca świadczy usługę bezpłatną typu „newsletter”. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter”  zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Usługobiorcy do usługi „Newsletter” za pomocą  funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu oraz ulega zakończeniu z chwilą wypowiedzenia przez Usługobiorcę umowy  zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem lub po wypisaniu się z listy subskrypcyjnej za pomocą hiperłącza (linku)  zawartego w wiadomościach Newsletter. 
 3. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na Usługi Płatne. 
 4. Informacje znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 5. Wszelkie ceny podane na stronie Portalu są cenami brutto. 
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług Płatnych dostępnych na Portalu, wprowadzania  nowych Usług Płatnych jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających  już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed  wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny  Usługodawca na stronie wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni  przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny. 
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy: a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, 
 8. b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, 
 9. c) dostęp do poczty elektronicznej. 
 10. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług  internetowych. 
 • 4. Zamówienie Usługi Płatnej 
 1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość złożenia zamówienia na Usługi Płatne zgodnie z ich opisem i wariantami dostępnymi na Portalu. 
 2. Użytkownik w celu zamówienia Usługi Płatnej: 
 3. a) wypełnia dedykowany formularz zamówienia dostępny po wybraniu opcji „Aplikuj” wskazując w nim wymagane dane, 
 4. b) oczekuje na kontakt ze strony Usługodawcy w odpowiedzi na formularz aplikacyjny, 
 5. c) zapoznaje się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji Usługi Płatnej przekazanymi przez  Usługodawcę,
 6. d) dokonuje wpłaty zadatku lub całkowitej płatności za zamówienie zgodnie z przekazanymi przez Usługodawcę  informacjami. 
 7. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika  wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy (w tym warunki płatności),  która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia. 
 8. Wraz z dokonaniem przez Użytkownika wpłaty zadatku lub całkowitej płatności (gdy zadatek nie był wymagany) pomiędzy  Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Płatnej będącej przedmiotem  zamówienia. 
 • 5. Realizacja Usługi Płatnej 
 1. Użytkownik przystępuje do kursu po uiszczeniu pełnej odpłatności za zamówienie. 
 2. Kurs realizowany jest w oparciu o dedykowane materiały przygotowane przez Usługodawcę i udostępnione Użytkownikowi. 3. Kontakt pomiędzy Użytkownikiem a prowadzącym kurs realizowany jest z wykorzystaniem środków do porozumiewania się  na odległość tj. aplikacji Slack, platformy GoogleMeet, a także drogą mailową lub telefonicznie. Użytkownik zobowiązany  jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej, w szczególności dostępu do sieci  Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do  najnowszej wersji i oprogramowaniem, które jest niezbędne do umożliwienia komunikacji z Usługodawcą lub korzystania z  kursów. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, publicznie wyświetlać lub  odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji składających się na kurs o ile  nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie. 
 4. Użytkownik korzystający z materiałów szkoleniowych udostępnionych przez Usługodawcę upoważniony jest wyłącznie do  ich pobrania i zapisania na własnym urządzeniu z zachowaniem pozostałych ograniczeń, o których mowa w ust. 4. 
 • 6. Anulowanie zamówienia 
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień przysługujących Użytkownikowi  będącemu konsumentem, a przyznanych w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  Kodeksem cywilnym lub innymi właściwymi przepisami prawa. W przypadku rozbieżności w postanowieniach niniejszego  paragrafu z przepisami prawa zastosowanie mają te postanowienia, które są korzystniejsze niż właściwe przepisy prawa dla Użytkownika będącego konsumentem, w pozostałym zakresie zastosowanie zachowują przepisy prawa. 
 2. W przypadku anulowania przez Użytkownika zamówienia przed rozpoczęciem kursu zadatek wpłacony przez Użytkownika  ulega przepadkowi na rzecz Usługodawcy. 
 3. Użytkownik zachowuje prawo do rezygnacji udziału w kursie. W przypadku rezygnacji w terminie 14 dni od momentu  rozpoczęcia kursu Użytkownik otrzyma zwrot pełnej płatności uiszczonej za kurs. W przypadku rezygnacji po upływie 14  dni od momentu rozpoczęcia kursu Użytkownik otrzyma częściowy zwrot płatności w stosunku proporcjonalnym do  niezrealizowanej części kursu oraz po odliczeniu ewentualnych kosztów poniesionych bezpośrednio przez Usługodawcę w  związku z udziałem w kursie Użytkownika. 
 4. Zwrot płatności, o którym mowa w ust. 4 dokonany będzie na rachunek bankowy Użytkownika w terminie do 30 dni od  momentu złożenia rezygnacji. 
 5. Rezygnacja z kursu powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. §7. Metody płatności 
 6. Usługodawca umożliwia dokonywanie płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych  Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu  (https://www.przelewy24.pl/regulamin).
 7. Za moment dokonania płatności uznaje się poprawną autoryzację transakcji przez operatora systemu płatności elektronicznych. 
 8. Sprzedaż dokumentowana jest dowodem zakupu przesyłanym w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. 
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca  dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 
 • 8. Odpowiedzialność Usługodawcy 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez  podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie), przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na  podstawie których realizowane są Usługi Płatne, a także działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający  świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z  postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami  współżycia społecznego lub zwyczajami. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.  Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika. 
 • 9. Odstąpienie od umowy 
 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza  lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu  wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań.  Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument  dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego  dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
 3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta  rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od  umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 
 4. W związku z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. jeżeli  Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. 
 • 10. Postępowanie reklamacyjne 
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia  reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy. 
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty  elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności  uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca wezwie niezwłocznie Użytkownika do uzupełnienia danych. 
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub od momentu uzupełnienia przez  Użytkownika reklamacji na wezwanie Usługodawcy. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej  uwzględnienie przez Usługodawcę. 
 • 11. Własność intelektualna
 1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od  Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością  Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz  karną. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie  własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak  wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę. 
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści,  nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie  oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji, chyba że co innego wskazano w Regulaminie. 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy: 
 4. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także  poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą, 
 5. b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści, 
 6. c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części. 
 • 12. Postanowienia końcowe 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi  na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.  Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę Płatną w  czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o  charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a  strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.  
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu  w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych  Usługodawcy związanych z działaniem Portalu. 
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie  sądowi powszechnemu właściwemu dla Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej. 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia  roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z  elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2023 r.

Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.

Postaram się odpowiedzieć w ciągu kilku godzin. Miłego dnia :-)

Porozmawiajmy

karol wozniak przed laptopem

Karol Woźniak, UX Designer & Mentor

Rozmowa telefoniczna

Wybierz dzień i godzinę, które Ci odpowiadają — zadzwonię do Ciebie punktualnie.

Lub zadzwoń: +48517972803

Napisz wiadomość

Odpisuję w ciągu kilku godzin. Użyj formularza lub napisz ze swojej skrzynki na: kontakt@uxclassroom.com

Twoje dane są bezpieczne i przetwarzamy je zgodnie z naszą Polityką prywatności.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Zobacz bezpłatne szkolenie

Wpisz imię oraz e-mail, aby zobaczyć bezpłatne wideo.

Twoje dane są bezpieczne i przetwarzamy je zgodnie z naszą Polityką prywatności. Jeżeli nie chcesz zapisywać się do newslettera, możesz kupić dostęp do nagrania za 499 zł brutto, pisząc na adres kontakt@uxclassroom.com

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Request full syllabus

We will send our UX/UI Bootcamp details to your mailbox.

By submitting you accept our Privacy Policy.

Aplikacja na szkolenie UX/UI

Aplikacja nie jest wiążąca

Po rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia wyślemy informację zwrotną i odpowiemy na ewentualne pytania. Szkolenie opłacisz, gdy potwierdzimy Twoje miejsce w szkoleniu.